Devices and Printers loading đợi cả ngày vẫn vậy

Bạn khởi động 2 services: Bluetooth Support và Print Spooler bằng cách vào Start -> Run (services.msc) – tìm đến 2 services ở trên Start lên để chế độ Automatic!